Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

CK Lenka s.r.o., IČO: 261 25 510, se sídlem Radlická 298/105, 150 00 Praha 5 (dále také jen „CK Lenka s.r.o.“), a Cestovní agentura, Ing. Lenka Nehodová, se sídlem Častavina 779/6, 161 00 Praha 6 (dále také jen „Cestovní agentura, Ing. Lenka Nehodová“)

1. Úvod

1.1. CK Lenka s.r.o. a Cestovní agentura, Ing. Lenka Nehodová zpracovávají osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.2. CK Lenka s.r.o. a Cestovní agentura Ing. Lenka Nehodová jsou pořadateli či zprostředkovateli (dále jen „pořadatel“) a spravují vybrané osobní údaje účastníků akcí (dále jen „účastník“). Tento informační dokument shrnuje informace o sbíraných datech a o nakládání s nimi. Dokument je poskytnut všem účastníkům a zájemcům o zájezd v elektronické podobě při online či osobní objednávce.

1.3. Při elektronické či osobní objednávce zájezdu účastník potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Dále potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že s jeho zněním souhlasí.

2. Zpracování osobních údajů účastníků

2.1. CK Lenka s.r.o. a Cestovní agentura, Ing. Lenka Nehodová zpracovávají osobní údaje klienta v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení, ev. akademický titul
 • datum narození
 • poštovní (doručovací) adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • další osobní údaje dobrovolně poskytnuté v objednávce zájezdu.

(dále jen „Osobní údaje“)

2.2. Provedením objednávky v elektronické nebo listinné formě uděluje účastník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů:

 • obrazový záznam (fotografie) účastníka v rámci akce
 • zvukový či audiovizuální záznam účastníka v rámci akce

2.3. Účastník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.1. je nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se vztahuje na pořadatele jako správce osobních údajů. Poskytnutí těchto osobních údajů účastníkem je povinné, bez těchto údajů nemůže pořadatel plnit své povinnosti vyplývající z účastníkovy registrace.

2.4. Účelem zpracování osobních údajů pořadatelem takto získaných je výhradně evidence účastníků zájezdu či jiné akce, umožnění jejich účasti na zájezdu či jiné akci a plnění povinností pořadatele uložených zákonem o účetnictví, dále pak za účelem bezchybného plnění sjednaných služeb, a to zejména: zajištění dopravy, ubytování, sjednání cestovního pojištění, zajištění víz, kvalitního sportovního či dětského programu.

2.5. Zpracovávané osobní údaje jsou získány dobrovolně přímo od účastníků akcí. Osobní údaje jsou pořadatelem zpracovávány po dobu nutnou pro splnění všech povinností pořadatele a dle právních předpisů o účetnictví.

2.6. Osobní údaje dle čl. 2. může pořadatel předat příslušným orgánům veřejné moci v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zákona). Dále pak pořadatel předává Osobní údaje třetím osobám pouze za účelem bezchybného plnění sjednaných služeb, a to zejména:

 • ubytovatelům
 • dopravcům (pokud je doprava součástí zájezdu)
 • pojišťovnám (pokud je pojištění sjednáno)
 • zahraničním partnerům zajišťujícím služby pro klienty pořadatele mimo území ČR
 • instruktorům, eventuálně delegátům vedoucím zájezd

Pořadatel data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3. Osobní údaje v obrazových a audiovizuálních záznamech

3.1. Pořadatel je oprávněn v průběhu akce pořizovat audiovizuální přenosy a záznamy účastníků a tyto záznamy ukládat pro účely jejich následného použití dle tohoto článku.

3.2. Osobní údaje dle článku 2. odst. 2.2 je pořadatel oprávněn zpracovávat pro účely dokumentace akce a zpracování marketingových a prezentačních materiálů propagujících činnost pořadatele, a to ve formě elektronické nebo ve formě listinných propagačních materiálů. Záznamy obsahující osobní údaje účastníka je pořadatel oprávněn zveřejňovat elektronickou formou na internetových stránkách pořadatele.

3.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle článku 2. odst. 2.2 je účastník oprávněn kdykoli odvolat, písemnou žádostí zaslanou pořadateli na adresu sídla, případně do datové schránky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pořadatelem

4.1. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných pracovníků. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány ve formě evidencí na zabezpečených elektronických úložištích pořadatele, s omezeným přístupem třetích osob. Osobní údaje získané v listinné podobě zpracovává pořadatel v rámci listinných spisů uložených v zabezpečených prostorách pořadatele, bez přístupu třetích osob.

4.2. Pořadatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní interní předpis pořadatele.

4.3. Pořadatel v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování, mající pro účastníka právní účinky nebo účastníka se jakkoli významně dotýkající. Pořadatel nezpracovává o účastnících žádné údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje). 

5. Informace o právech účastníka v rámci zpracování osobních údajů

5.1. Účastník má právo požadovat na pořadateli, aby mu poskytl přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

5.2. V případě, že se účastník domnívá, že pořadatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s identifikovaným účelem nebo s právními předpisy, je oprávněn na pořadateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li pořadatel nepřesné osobní údaje účastníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

5.3. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pokud odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy účastník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit.

5.4. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě jeho souhlasu ve smyslu čl. 3., je účastník oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Pořadatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, pokud neprokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami účastníka.

5.5. V případě podezření, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou nebo nevyhoví-li pořadatel některému z výše uvedených požadavků účastníka, je účastník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


© 2024
CK Lenka s.r.o., Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, (areál plaveckého bazénu Radlice, metro B Radlická)
Otevírací doba: po-pá 9-16